بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی

بخشنامه ها

بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی
با توجه به بخشنامه شماره  60/48908 و تشتت رویه اجرایی اتحادیه¬های صنفی درخصوص نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف، وبا عنایت به ماده (6) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (31) قانون نظام صنفی، موارد ذیل از سوی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ابلاغ گردید.
1-خدمات غیرموظف به خدماتی اطلاق می¬شود که اتحادیه¬ها تکلیفی قانونی جهت انجام آن نداشته و از وظایف ذاتی آن¬ها محسوب نشود. از این رو، دریافت هرگونه وجه جهت ارائه خدماتی از قبیل صدور کارت شناسایی عکس¬دار جهت واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت در منازل و اماکن (تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی)، صدور کارت مباشرت (ماده 18 آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)، رسیدگی بدوی اتحادیه به شکایت مصرف¬کنندگان از واحدهای صنفی در خصوص تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی (ماده 72 قانون نظام صنفی)، رسیدگی شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه¬ها و حق کارشناسی (بند 2 ماده 6 آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی) و سایر خدماتی که به موجب قانون و مقررات صنفی، اتحادیه¬ها مکلف به ارائه آن هستند، فاقد وجاهت قانونی است.
2-ارائه هرگونه خدمت غیرموظف مشروط به تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت است؛ لذا دریافت هرگونه وجه بدون ترتیبات مقرر در تبصره ماده (6) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (31) قانون نظام صنفی، بلاوجه خواهد بود.
3-با توجه به تصریح مقرره صدرالاشعار، خدمات غیرموظف تنها ناظر بر خدماتی است که اتحادیه¬ها به واحدهای صنفی ارائه می¬نمایند؛ لذا دریافت هرگونه وجه در ازای ارائه خدمت به مصرف¬کننده یا واحدهای صنفی، ممنوع می¬باشد.
 برابر بند (6) ماده (6) دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفی، أخذ هرگونه وجه به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از موارد مصرح در قانون، تخلف تلقی شده و کمیسیون نظارت برابر بند (2) ماده (10) این دستورالعمل میتوانداقدام نماید.  

بازدید امروز : 54     بازدید کل : 47431

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال