آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده 28 ق.ن.ص)

آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده 28 ق.ن.ص)

آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده 28 ق.ن.ص)

آيين‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي

(موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده 1- تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانیiranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت

ماده 2- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

‌1- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالاو خدمت غیر مجاز.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره1- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده(68) قانون نمی­باشد.

تبصره2- درصورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است  بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند(ک) ماده(37) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحاديه‌اي‌ كه واحد صنفی عضو آن می­باشد ارسال نماید.

2- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره(4) ماده(28) قانون.

تبصره1- تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذی­ربط می­باشد.

تبصره2- واحدهای صنفي مشمول این ماده که بنا به احتياج شخصي يا ضروري، قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشند، بايد مراتب را كتباً به اتحاديه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده(91) قانون در مورد تعطيل محل كسب، ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع ذی­ربط نیز مي‌باشند.

3- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین­نامه اجرایی تبصره(1) ماده(31) قانون:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ماه.

تبصره- درصورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می گردد.

4- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ به واحدهای صنفی ابلاغ شده است:(بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.

ماده3- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید.

تبصره- كساني كه پلمب يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده را بشكنند و محل­ را به نحوي از انحاء براي كسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده 4- اخطاریه­های موضوع این آیین­نامه در دو نسخه تهيه، يك نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدی واحد صنفی و ابلاغ کننده رسيده و در پرونده صنفی بایگانی مي‌شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج می­گردد.

اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.

 

رسيدگي به شكايات

ماده5- هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین­نامه تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می­باشد افراد صنفی می‌توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه نمایند.

تبصره‌- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه بر عهده دستور دهنده ‌است و تشخیص  غیر موجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظارت می باشد.

 

سایر مقررات

ماده 6 اتحادیه موظف است درصورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ماه بدون اطلاع قبلی پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید.

تبصره- اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه بندی شده می­نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذی­ربط نیز ارسال نماید.

ماده7 - اين آيين­‌نامه مشتمل بر(7) ماده و (9) تبصره در اجراي ماده)28 (قانون نظام صنفی توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهيه و در تاریخ ............. به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

بازدید امروز : 37     بازدید کل : 47414

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال