آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 31 ق.ن.ص)

آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 31 ق.ن.ص)

آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 31 ق.ن.ص)

آئین نامه اجرایی منابع مالي اتحاديه‏ هاي صنفي

 (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفي)

 

منابع مالی اتحادیه های صنفی

ماده 1- منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.

ج کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت.

هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

 

حق عضویت

ماده 2- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به‏منظور تامين هزينه‏هاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.

تبصره1- كميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه­بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.

تبصره2- اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.

تبصره3- تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.

تبصره4- اتحاديه مي‏تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يكجا يا به تقسيط حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد.

ماده 3- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي‏باشند.

ماده 4- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.

ماده 5- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.

 

وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف

ماده 6- منظور از خدمات غیر موظف، خدماتي است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده30 قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه مي نمايد.

تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.

 

کمکهای دریافتی

ماده 7- اتحاديه‏هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمك هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.

تبصره1- اخذ كمك هاي داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدورپروانه كسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره2- در صورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمك هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

 

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت

ماده 8- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

 

تعیین درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

ماده 9- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند(آخرین اصلاحیه):

الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

تبصره 1- اتحادیه صنفی مکلف است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را درپایان هرسه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید

تبصره 2- اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را درپایان هرسه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید.

 

ساير مقررات

ماده 10- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يكي از بانك هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد.

تبصره1- هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد.

تبصره2- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به كميسيون نظارت اعلام نمايند.

تبصره3- سود سپرده بانكي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذكور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.

ماده 11- اتحاديه‏هاي صنفي مكلفند ميزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارايه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه  را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.

ماده 12- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداكثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.

ماده 13- اتحاديه‏هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمايند.

ماده 14- كميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفي مكلف است با همكاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏هاي اتحاديه­هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.

ماده 15- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهي كه طبق اين آيين­نامه بابت صدور و تمديد پروانه كسب توسط كميسيون نظارت شهرستان تعيين مي­گردد را رعايت نمايند.

ماده 16- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان 15درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.

ماده 17- اين آئين­نامه در اجراي تبصره(1) ماده (31) قانون نظام صنفي مشتمل بر(17) ماده و (12) تبصره كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران ، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ 13/10/1393به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­ قبلی لغو مي گردد.

بازدید امروز : 38     بازدید کل : 47415

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال