دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده 55 ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده 55 ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده 55 ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور

(موضوع بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی)

 

تعاريف

ماده 1-  تعاریف:

مرجع صدور پروانه كسب: اتحاديه‏هاي صنفي و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (30) و تبصره (3) ماده (26) و ماده(79) قانون نظام صنفی.

فرایند صدور پروانه كسب: مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات نظام صنفی.

مراجع نظارتي : اتاق اصناف شهرستان و ایران،  كميسيون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نظارت بر فرایند صدور پروانه كسب: نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دریافتی بابت صدور پروانه کسب از حیث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفی.

 

وظایف مرجع صدور پروانه كسب

ماده 2-  مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابلاغ این دستورالعمل موارد زیر را در چارچوب وظایف خود اجرا نماید:

الف- حذف مراحل اضافی و مدارك زائد مغایر با آئین نامه اجرائی مواد (12) و (79) قانون نظام صنفی.

ب- ارائه پیشنهاد به منظور تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذی ربط و یا دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ج- درج اطلاعات مربوط به فرایند صدور پروانه كسب، هزینه های مربوط (مطابق ماده 31 قانون نظام صنفی) و نام مراجع رسیدگی کننده به شکایات عدم صدور پروانه کسب بر روی سامانه اصناف و اطلاع رسانی این موارد در تارنمای مرجع صدور پروانه کسب همچنین نصب آن بر روی تابلوی راهنما در معرض دید مراجعین.

د- بکار بردن فرم‏های الگو برای صدور پروانه کسب( مطابق ابلاغ دبیرخانه هیات عالی نظارت).

ﻫـ- تشکیل پرونده صنفی شامل مدارک و اسناد وجوه واریزی مربوط به صدور پروانه کسب کلیه اعضای اتحادیه و الحاق مدارک متقاضیان در سامانه.

و- درج کلیه مشخصات متقاضی صدور پروانه کسب بر روی فرم پروانه كسب از جمله پلاك آبي، ثبتی، کدپستی، كدآيسيك (isic)، رسته صنفي و نشانی دقیق پستی.

تبصره- درج اطلاعات اضافی بر روی پروانه کسب، غیر از آنچه برروی فرم الگو لحاظ شده، ممنوع می باشد.

ز- تسلیم مدارک و اطلاعات مورد نیاز به مراجع نظارتي‏ در اسرع وقت.

 

نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب

 

ماده 3-  اتاق های اصناف موظفند برای اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب به صورت نوبه‏اي و موردي ( براساس شكايت متقاضي يا گزارش بازرس موضوع ماده(23) قانون نظام صنفی) بر فرایند صدور پروانه های کسب‏ در دست اقدام یا صادر شده نظارت نمایند و نتیجه را جهت بررسی به کمیسیون نظارت مربوط گزارش نمایند. اتاق اصناف ایران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحادیه کشوری، به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس خواهد نمود.

تبصره- بازرس اتحادیه مکلف است درصورت رعایت نشدن فرایند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره اتحادیه اعلام نماید و درصورت ترتیب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اتحادیه و بازرس اعلام نماید. در غیر اینصورت بازرس می‏تواند موضوع را به کمیسیون نظارت و در مورد اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

ماده 4- اتاق های اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‏ اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ها و مهارت کارکنان با همکاری اتاق اصناف ایران و درصورت نیاز سایر مراجع ذی‏صلاح نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمایند.

ماده 5- كميسيون نظارت موظف استبرای نظارت بر حسن انجام فرایند صدور پروانه كسب در سطح شهرستان، کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای خود را تعیین کند. این کمیته حداقل یکبار در سال از عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسی بعمل آورده و گزارش خود را به کمیسیون نظارت تسلیم می نماید.

 

 

ماده 6- كميسيون نظارت موظف است هنگام تصویب ضوابط خاص داخلی اتحادیه از تعیین مراحل، مدارک، شرایط و هزینه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‏نامه اجرایی مربوط خودداری نماید.

تبصره -کمیسیون های نظارت موظفند ضمن بازنگری در مصوبات قبلی خود از انطباق ضوابط خاص داخلي اتحاديه‏ها با قانون و مقررات نظام صنفی اطمینان حاصل نمایند.

ماده7-  نحوه نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب:

الف- نظارت بر حسن انجام وظایف نظارتی وفق این دستورالعمل.

ب- نظارت بر چگونگی تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه های صنفی از طریق روسای کمیسیون های نظارت مراکز استانها و یا راساً.

ج- نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه‏بندي، كدگذاري و همگن سازي عناوين رسته‏هاي صنفي كشور و خدمات قابل عرضه هر رسته صنفي براساس الگوي آیسیک (isic).

د- ابلاغ الگوی فرم های مورد نیاز صدور پروانه کسب و نظارت بر چگونگی استفاده از آن در سطح کشور.

ﻫـ- ارائه بسته‏های آموزشی به منظور نظم بخشیدن به نحوه صدور پروانه کسب در بین مراجع صدور پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف ایران.

و- ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران.

ز- ارزیابی و رتبه بندی مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص های کمی و کیفی.

ح- رسیدگی به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.

ط- اعزام نماینده یا نمایندگانی برای بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی در مورد نحوه صدور پروانه کسب بصورت موردی یا نوبه ای.

 

سایر مقررات

ماده 8- درصورت اطلاع از وجود نقص مدارك و یا اسقاط شرایط پروانه كسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذكر دلايل مستند به‏ طور كتبي به دارنده پروانه كسب اعلام نمايد تا صاحب پروانه كسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام كند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد.

تبصره1- درصورتی که صاحب پروانه كسب به نظر اتحادیه معترض باشد مي‏تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بیست روز پس از تاريخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مكلف است طی پانزده روز به اعتراض رسیدگی و نظر خود را اعلام كند.

تبصره2- در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعکس نماید. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به معترض ابلاغ نماید.

تبصره3- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

 ماده 9- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان برعهده رییس کمیسیون نظارت مرکز استان می باشد. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است عملكرد این دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضی مورد ارزیابی قرار دهد.

ماده 10- در اجرای بند (د) ماده (55) قانون نظام صنفی این دستورالعمل مشتمل بر (10) ماده و (6) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسید.

بازدید امروز : 69     بازدید کل : 41966

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال