(آخرین اصلاحیه)آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي

(آخرین اصلاحیه)

آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفي)

تعاریف

ماده 1- تعاريف:     

1- قانون: قانون نظام صنفی.

2- كميسيون: كميسيون نظارت شهرستان.

3- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

4- اتحاديه: اتحاديه صنفي.

5- هيات مديره: هيات مديره اتحاديه‏.

6- بازرس: بازرس اتحاديه.

7- داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

8-انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏.

9- هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

10-سامانه: سامانه برگزاری انتخابات تشکل های صنفی به نشانی: election.iranianasnaf.ir

شرايط انتخاب ‏كنندگان

ماده 2- داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره 2 ماده 5 قانون)

تبصره- هر فرد صنفي در انتخابات داراي يك حق رأي مي­باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان

ماده 3- شرايط داوطلبان عبارت است از:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (برابر شناسنامه).

2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (استعلام از وزارت اطلاعات).

3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر(استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس (استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

5- عدم اعتياد به مواد مخدر (استعلام از نيروي انتظامي).

6- عدم اشتهار به فساد (استعلام از نيروي انتظامي).

7- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره،

(برابر مدرك تحصيلي یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش)

8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (برابر شناسنامه).

9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم (استعلام از اتاق).

تبصره- پروانه كسب معتبر، مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار نکرده باشد، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

10- داشتن وثاقت و امانت (اصل بر صلاحیت است مگر وجود مدرک مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی).

هيات اجرايي برگزاري انتخابات

ماده 4- به ‏منظور برگزاری انتخابات، هيات اجرايي زير نظر رييس كميسيون و با تركيب نمایندگان دستگاه های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر مي‏ باشد:

1- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به‏عنوان رئيس).

2- يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينكه فرد مذکور داوطلب عضویت در هيات مديره نباشد.

3- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‏ها.

ماده5- محل استقرار هيات اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هيات اجرايي با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‏گردد. مراحل انتخابات بشرح این آیین نامه بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد همچنین درصورت گستردگی و شرایط جغرافیایی شهرستان، هيات اجرايي می‏تواند نسبت به افزایش محل‏ اخذ رأی و تعیین اعضاي متناظر دستگاه‏هاي ذیربط اقدام نماید. ناظران فوق‏الذکر تحت مدیریت هيات اجرايي کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.

ماده6- كميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمر قانوني هر اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد. هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، نشانی سامانه و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت نام حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمايند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف- انتشارآگهی در روزنامه محلی و ارسال پيامك براي كليه اعضاء.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

تبصره2- داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به تكميل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمايند. هیات اجرایی موظف است امکان ثبت نام داوطلبان در سامانه را در محل هیات اجرایی نیز فراهم نماید.

تبصره3- از زمان لازم الاجرا شدن قانون(8/8/1392)، عضويت افراد در هيات مديره  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

تبصره4- افراد زير نمي‏توانند در اولین دوره انتخابات بعدي هیات مدیره داوطلب شوند:

1- اعضاي معزول هيات مديره.

2- اعضاي هيات مديره يا داوطلباني كه استعفاء و یا انصراف آنان به تشخيص كميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره5- افراد موضوع تبصره 6 ماده 22 قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارايه مدارك رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به كار(صدور اعتبار نامه) در هيات مديره الزامي است.

ماده7- چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هيات مديره براي اتحادیه‏ های داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه‏ هاي بیش از هزار عضو کمتر از 15 نفر و تعداد داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد. پس از پايان مهلت ثبت نام، هيات اجرايي موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسي به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه ارسال نمايد.

 تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده درنوبت آخر كمتر از نصاب مقرر در اين ماده باشد، كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

 

 

كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده8- به ‏منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان،كميته اي با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء صورت مي‏گیرد:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

2- سازمان تعزيرات حكومتي.

3- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

4- دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق (به انتخاب اجلاس عمومي اتاق، مشروط بر اينكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره1- وظیفه این كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده 3 اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده رئيس آن است.

تبصره2- مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روساي کمیسیون ها نیز موظفند در انجام این مهم با وي همکاری نمایند.

تبصره3-انتصاب اعضاء هيات اجرايي در كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان ممنوع است.

ماده9- كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان، حداكثر ظرف يك ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده 3 این آیین‏نامه از مراجع ذي ربط استعلام و اعلام نظر نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام نمایند.عدم اعلام نظر در مهلت های مذكور به منزله تایید است.

تبصره1- انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده 3 این آیین نامه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و كميته باید از ترتیب اثردادن به اظهار نظرهاي مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره2- كميته موظف است دليل یا دلایل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وی برساند.شخص مذکور می تواند ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک
مثبته به کمیته تسلیم نماید.در صورت عدم تایید، رییس کمیته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وی را در کمیسیون مطرح نماید. نظر كميسيون در اين خصوص قطعي
و لازم‏الاجرا است.

ماده10- چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیات مدیره و بازرس اتحادیه باشند، هيات اجرايي مي­بايست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، درغیراینصورت كميسيون مي بايست نسبت به ادغام اتحاديه اقدام ‏نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده11- هيات اجرايي پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاري انتخابات (حاوی تاريخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.

تبصره- فراخوان انتخابات به یکی از دو روش ذیل مجاز است:

الف- انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی و ارسال پيامك براي كليه اعضاء.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضاء آنها.

ماده12- ملاک فهرست رای دهندگان آخرین آمار سامانه الکترونیکی صدور پروانه
کسب به نشانی
Iranianasnaf.ir است. اتحادیه موظف به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه مذکور می باشد.

تبصره- درصورت درخواست داوطلبان ، هيات اجرايي موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده13- هیات اجرایی حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده موظف است به منظور آشنایی بیشتر اعضای اتحادیه با داوطلبان، فهرست اسامی و میزان تحصیلات آنان را در سامانه منتشر نماید.

ماده14- دارندگان پروانه کسب می توانند با مراجعه به محل انتخابات، و استقرار در محل اخذ رای، با مشاهده تصویر و نام و نام خانوادگی داوطلبان بر روی صفحه نمایشگر رایانه، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

ماده15- وظایف هيات اجرايي در روز برگزاری انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکندگان انتخابات.

2- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات رای گیری.

3-جلوگيري از ورود افراد غير صنفي و كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با  مجوز رئيس هيات اجرايي مي باشد)

4-نصب راهنمای مراحل رای گیری الکترونیکی در محل اخذ رأی.

5- نمایش صندوق های خالی ذخیره نسخه های چاپی تعرفه ها ، قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رای.

6- تطبیق رای ­دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف و  اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر.(بدیهی است ضمن اخذ رای از دارندگان پروانه کسب که اسامی آنها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسیدگی به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کمیسیون گزارش خواهد شد.)

7- اختصاص کارت الکترونیکی رای گیری به هر رای دهنده جهت استقرار وی در محل اخذ رای.

8- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‏ گيري.

تبصره-درصورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهدبود.

9- تمديد ساعت راي گيري براي همان روز درصورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

10- اعلام نتیجه شمارش آراء مأخوذه توسط رییس هیات اجرائی پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر یک از داوطلبان (داوطلبان درصورت تمایل می توانند در جلسه حضور داشته باشند).

تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از اعلام نتیجه شمارش آراء نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

11-ارسال صورتجلسه انتخابات برای کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آراء.

نحوه و کیفیت شمارش آراء

ماده16- نحوه و کیفیت شمارش آراء:

1-چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه درصورتجلسه
منعکس می شود.  

2-آراء سفید، رای باطل محسوب و جزء آراء ماخوذه درصورتجلسه قید خواهد شد.

3- درصورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذينفعان در غير اينصورت از طريق قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي درحضور آنان انجام مي شود.

ماده17- انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می‏یابد. درصورت نرسیدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده (11) این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب يك چهارم حداكثر  ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور،رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می گردد.در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

ماده18- درصورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز كاري پس از انتخابات، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت كتبي از اعضاي هيات مديره و بازرس نسبت به تحویل اعتبار نامه‏هاي آنها (با امضاي رئيس كميسيون) اقدام نماید و درصورت درخواست منتخبین با رعايت ماده 23 قانون و تبصره‏هاي ذيل آن تعیین سمت انجام خواهد شد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسیدگی به شکایات

ماده 19- رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

2- رئيس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون که از یکماه  تجاوز ننماید مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

3-درصورت اعتراض شاکي به رأی كميسيون (ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ)، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روزكاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن به دبيرخانه هیأت عالی نظارت منعكس نمايد.

4- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرار داده و درصورت تشخيص كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد. درغير اينصورت شاكي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

تبصره- درصورتي كه هيات عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي (الف) ماده (۵۵) قانون را به كميسيون نظارت مركز استان ها واگذار کند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره

ماده20- نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط:

1- چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبی هر يك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردی از شرایط مندرج در ماده 3 این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئيس كميسيون اعلام مي گردد.

2- رئيس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

3- فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

4- کمیسیون مي‏بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر،کمیسیون نسبت به جايگزيني علي‏البدل اقدام مي نمايد.

تبصره- چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطيل كنند، مي‏بايست موافقت كميسيون را اخذ نمايند. در غير اين‏صورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات

ماده 21-درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء هيات اجرايي، عضو حاضر موظف است موضوع را به رئيس كميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده 22- پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره و بازرس، هيات اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال
اتحادیه اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي به هیات مدیره جدید اقدام نماید.

ماده23- افراد صنفی به هیچ وجه نمی‏توانند توامان عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده24-كميسيون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون) با حداقل يك و نيم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده25-درصورت عدم تشكيل اتاق در شهرستان هاي جديدالتاسيس،كميسيون مي‏تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيات اجرايي و كميته تعيين نمايد.

ماده26- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً عدم برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده27- دبيرخانه هيات عالي نظارت باید نسبت به راه اندازی سامانه انتخابات و استاندارد سازی تجهیزات رای گیری بطور يكسان در سطح كشور و برخط نمودن کلیه استعلامات موضوع این آیین نامه با همکاری دستگاه های استعلام شونده اقدام نماید. تهیه و آماده نمودن تجهیزات رای گیری  بر عهده اتاق و  اتحادیه های صنفی است.

ماده28- اين آيين نامه دراجرای تبصره 3 ماده 22 و23 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مشتمل بر 28 ماده و 18 تبصره  تهيه و دریکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ 24/04/1396 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آئين­نامه قبلي لغو مي گردد.الف-7/6

 

بازدید امروز : 50     بازدید کل : 47427

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال