آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ( موضوع ماده46 ق.ن.ص)

آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا

آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ( موضوع ماده46 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق

 (موضوع ماده 46 قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده 1 تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

هیات رئیسه: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

اجلاس: اجلاس نمایندگان اتاق های اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

دبیرکل: دبیرکل اتاق اصناف ایران

 

طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه، وظایف و اختیارات آن

ماده 2- طرز تشکیل جلسات:

1- جلسه بايد حداقل هر دو هفته يك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

2- جلسه با دعوت کتبی رئیس اتاق ایران و در غیاب وی یکی از نواب (به ترتیب سمت) به همراه دستور جلسه تشکیل می­گردد.

3- ریاست جلسه با رئیس اتاق ایران و در غیاب وی نواب رئیس (به ترتیب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. درصورت تساوی آرا، نظر طرفي كه رأي رئیس اتاق را دارد لازم­الاجرا است.

4- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بايستي توسط دبیر ثبت گردد و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

تبصره- عضو مخالف می‏تواند علت مخالفت خود را ذیل صورتجلسه درج نماید.

5- رئیس اتاق ایران مسئولیت اجرا و نظارت برحسن اجرای تصمیمات را بعهده خواهد داشت.

 

 ماده 3- وظايف هيات رئیسه:

1 تدوین برنامه در قالب میان مدت 4 ساله و کوتاه مدت یک ساله برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی صنفی و جهت گیریهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور جهت تصویب اجلاس، انجام مقدمات تشكيل كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

2- شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقا فعالیت‏های صنفی و تلاش و همکاری جهت رفع این موانع برای اتاق های اصناف و اتحادیه‏های صنفی درسطح کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار.

3- برنامه‏ريزي در جهت ارتقا فعالیت‏‏ها و بهبود بهره‏وری اتاق شهرستان ها.

4- برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد، ترویج و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی.

5- بررسي وارائه پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق ایران و اتحادیه های کشوری به اجلاس برای تصویب.

6- پیشنهاد تدوین شاخص های برنامه سالانه و نیز بودجه سنواتی به سازمان های صنفی.

7- ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب.

8- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

9- تایید صلاحیت علمی و عملی معاون نظارت و بازرسی و دبیر کل اتاق ایران که از سوی رییس اتاق پیشنهاد می گردد.

10- پیشنهاد عناوین، تعداد و وظایف کمیسیون های اتاق و همچنین ادغام یا انحلال آنها.

11- اظهار نظر و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اصناف.

12- ارائه پیشنهادات و برنامه های مربوط به نوین سازی اصناف.

13- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

14- تعیین نماینده برای حضور در جلسات و یا کمیسیون هایی که حسب قانون حضور نماینده اتاق اصناف ایران الزامی است.

15- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتاق ایران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‏وری و توسعه صادرات.

16- ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ایران.

تبصره- هیات رئیسه، مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور اتاق ایران را عهده دار می باشد.

ماده 4- وظايف و اختیارات اعضاي هيات رئیسه:

رئیس:

1- انجام امور اجرائي اتاق ایران و اداره جلسات هيات رئيسه و اجلاس.

2- موافقت با مرخصي و ماموریت اعضاي هيات رئيسه و کسب موافقت دبیرهیات عالی نظارت برایمرخصی خود.

3- انتصاب دبیرکل اتاق و معاون بازرسی و نظارت اتاق ایران.( مطابق تبصره ماده 7 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف).

نواب رئیس:

1- در غياب رئیس اتاق ایران (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رئیس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

2- ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته.

3- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئیس اتاق ایران.

دبير:

1- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رئیسه و اجلاس.

2- بررسي موضوعات قابل طرح در جلسات هيات رئیسه و اجلاس با هماهنگي رئیس اتاق ایران، ارائه پیشنهادات لازم به هیات رئیسه جهت تسهیل و توسعه فعالیت های اصناف و تشکلهای وابسته.

خزانه‏دار:

  1. مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتاق ایران.

2- اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق ایران و ارائه نظرات مشورتي به اتاق های اصناف کشور در تهيه و تنظيم بودجه و تراز نامه.

3- پیگیری جذب منابع مالی ووصول درآمدهای اتاق ایران و شناسایی منابع جدید در چارچوب آیین نامه اجرایی منابع مالی اتاق ایران وگزارش به هیات رییسه.

4- ارائه گزارش عملكرد مالي اتاق به هيات رئیسه به صورت ماهانه.

تبصره1- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها با امضا رئیس و خزانه‏دار و در غیاب هر یک(مرخصی و یا ماموریت) نائب رئیس اول جایگزین می شود.

تبصره2 خزانه دار می تواند با هماهنگی رییس اتاق ایران برای انجام وظایف محوله از خدمات یک کارشناس امور مالی استفاده نماید.

دبیرکل:

1- انجام کلیه امور اجرایی و اداری ( با تفویض رییس اتاق ایران) واجرای مصوبات هیات رییسه.

2- شرکت در جلسات هیات رئیسه بدون داشتن حق رای.

3- تهیه و تدوین آیین نامه اداری، مالی و استخدامی اتاق ایران از قبیل چگونگی استخدام، حقوق و مزایا و شرح وظایف هر یک از پست های سازمانی اتاق ایران جهت تصویب هیات رئیسه.

4- انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاری منظم اجلاس اتاق ایران با هماهنگی رییس اتاق ایران.

5- بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران.

تبصره- دبیرکل باید دارای حداقل 15سال سابقه کار با مدرک کارشناسی بوده و آشنا با مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی باشد.

 

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختيارات آن

ماده 5- اجلاس اتاق از نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق های شهرستان ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نمایندگان در اتاق ایران تا پایان مدت ماموریت آنان در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به معرفی نماینده جایگزین به دبیرخانه هیات عالی نظارت، برای مدت باقیمانده اقدام می‏کند.

ماده 6- طرز تشکیل جلسات:

1- اجلاس اتاق ایران حداقل هر3 ماه يك بار و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با دوسوم آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

2- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل ده روز قبل از تشكيل اجلاس (بجز در موارد اضطراري) به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره 1- موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رئیس اتاق ایران و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره2- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت­هاي مالي اتاق ایران، همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحادیه های کشوری خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره3- هر یک از اعضا مي‏توانند رئوس مطالب دارای اولویت را كه برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رئیسه موظف است در صورت تشخیص عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

  1. اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از دريافت پیشنهاد تشکیل جلسه از سوی دبیر هیات عالی نظارت یا درخواست اكثريت اعضاي هيات رئیسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.

4- در هر اجلاس قبل از قرائت دستور جلسه، سه نفر از اعضا مي‏توانند با رعایت تبصره (3)  ماده (6) این آیین نامه، براساس پیشنهادات واصله و اولویت تعیین شده توسط هیات رئیسه صحبت کنند و سپس دستوركار توسط رئیس جلسه و یا دبیر اتاق قرائت و پس از گزارش هيات رئیسه و يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس رأي‏گيري آغاز مي‏شود.

5- اتاق ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه اخذ رای در اجلاس را به صورت الکترونیکی طراحی نموده و اجرا نماید.

6- درصورت تشخيص هيات رئیسه يا درخواست پنجاه نفر از اعضا اجلاس، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

7- شرح مباحث مطروحه، تصمیمات متخذه، اسامي اعضا حاضر و غايب می­بايست توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه ای از مطالب طرح شده و تصمیمات متخذه  بهمراه اسامی حاضرین، بصورت مکتوب و یا مجازی در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

ماده7- اتاق ایران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسی به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید. درصورتیکه دبیرخانه مصوبات و تصمیمات متخذه در اجلاس را مغایر قانون و آیین نامه های مربوطه تشخیص دهد موضوع را بطور کتبی با ذکر دلایل جهت اصلاح  به هیات رئیسه اعلام می نماید.

ماده 8- وظايف و اختيارات اجلاس:

1- انتخاب هيات رئیسه اتاق ایران.

2- بررسی و تایید بودجه پيشنهادي سالیانه، تراز و صورت­هاي مالي اتاق ایران و اعلام به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت تصویب هیات عالی نظارت، همچنين بررسی و تصویب بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحادیه های کشوری.

تبصره: کلیات بودجه پیشنهادی سالیانه و همچنین تراز و صورت های مالی اتاق ایران می بایست قبل از طرح در اجلاس توسط کمیسیون تخصصی که برای این موضوع تشکیل می گردد، بررسی و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

3- بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه.

  1. انتخاب اعضا كميسيون‏ها با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق.

5- بررسی سند راهبردی توسعه صنوف و سازمان های صنفی.

6- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

 

طرز تشکیل کمیسیون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده 9  پس از انتخاب هيات رئیسه، اعضاي اجلاس از بين خود، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پیشنهاد هیات رئیسه برای همان دوره انتخاب می­كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر كميسيون داراي يك نفر رئیس، يك نفر نايب رئیس، یک نفر منشی و مابقی عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رئیس اتاق ایران، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند. دبيرکل اتاق موظف است به منظور آشنايي بیشتر اعضا با داوطلبان عضویت در کمیسیون‏ها، فهرست اسامي، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را به اطلاع كليه اعضا اجلاس برساند.

 تبصره- عضویت اعضا هیات رئیسه در كميسيون‏ها مجاز نمی باشد و سایر اعضای اجلاس نيز فقط مي­توانند حداکثر عضو دو کمیسیون­ باشند.

ماده10- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

1- جلسات كميسيون­ها حداقل یک بار در ماه بصورت حضوری و یا مجازی براساس دعوتنامه تشکیل می گردد.

2- تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بایستی توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي حاضرین به هيات رئیسه اعلام مي‏شود.

ماده 11- وظايف و اختیارات كميسيون‏ها:

1- رسيدگي به موضوعات ارجاعي از اجلاس و هيات رئیسه و ارائه گزارشات لازم.

2- ارائه برنامه مدون و دارای زمان بندی جهت ارتقا فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

3- دعوت از نماینده اتاق استان ها و یا اتحادیه های کشوری همچنین افراد صاحب نظر ( بدون داشتن حق رای) براساس دستور جلسه هر كميسيون جهت طرح مسایل و یا مشکلات خاص صنفی در استان ذی ربط.

4- برگزاری جلسات مشترک روسای کمیسیون ها حداقل هر سه ماه یک بار در سال و تشریح مباحث طرح شده و هماهنگی های بعمل آمده با هیات رئیسه.

ماده12- عناوین و تعداد کمیسیون های اتاق ایران، به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید دبیرخانه
هیات عالی نظارت تعیین می گردد.

تبصره1- شرح وظایف هر یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش کمیسیون مذکور، توسط دبیرکل اتاق با بهره گیری از نظرات اعضا تهیه و پس از تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس، قابل اجرا می باشد.

تبصره2- انحلال يا ادغام هر یک از کمیسیون­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت امکان‏پذیرخواهد بود.

 

مقررات مربوط به غیبت، استعفا

ماده13 مراحل رسیدگی به غيبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، درصورت غير موجه بودن( به تشخیص هیات رییسه) موضوع در اولین جلسه اجلاس مطرح و در صورت تایید اجلاس جهت جایگزینی به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می گردد. ضمناً چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هيات رئیسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعكس مي‏گردد.

هيات رئیسه: چنانچه هر يك از اعضاء هيات رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت غیرموجه نمايند، دبیرخانه هیات عالی نظارت برابر مقررات نسبت به جایگزینی وی اقدام می نماید.

كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيات رييسه موظف است، مراتب را در اولين اجلاس مطرح و در صورت تشخيص غيرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جديد با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نمايد.

ماده14- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس: پس از اعلام استعفای هریک از نمایندگان، هیات رئیسه موظف است ضمن دعوت از وی موضوع را در اولين اجلاس مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا طبق مقررات اقدام گردد.

هیات رئیسه: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا هيات رئيسه، موضوع در اولین اجلاس اتاق با دعوت از وی مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می‏شود تا مطابق مفاد آیین‏نامه تبصره(2) ماده(43) قانون اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون­ها، موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

 

مصارف وجوه

ماده15- میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق ایران مطابق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (47) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ایران عبارتست :

1- پرداخت حق جلسه و ایاب وذهاب اعضا هیات رئیسه، کمیسیون ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبیرکل، مشاورین و کارکنان اتاق ایران.

2- خرید تجهیزات و ملزومات اداری و نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری.

3- چاپ نشریات، کتب، یا خرید کتب، نشریات، جزوات علمی و آموزشی، اشتراک در سامانه های آمار و اطلاعات.

4- درج آگهی های اطلاع رسانی و همچنین چاپ اطلاعیه های انتخاباتی سازمان های صنفی در جراید، نشریات و درگاه های اینترنتی.

5- برگزاری، مشارکت و یا حضور در همایش ها، کارگاه ها و یا دوره های ویژه آموزشی پژوهشی و یا ارتقای توانمندی های علمی و پژوهشی اصناف و سازمان های صنفی در داخل و یا خارج از کشور.

6- اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه های پژوهشی و کاربردی جهت ارتقا و نوین سازی اصناف.

7- راه اندازی سامانه و یا درگاه های اینترنتی تخصصی مرتبط با اصناف و سازمان های صنفی.

8- برگزاری، حضور و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه های مرتبط با صنوف در داخل و یا خارج کشور.

9- تامین بخشی از هزینه های پرسنلی و تجهیز واحد بازرسی و نظارت اتاق ایران و شهرستان ها.

10- پرداخت هزینه های اعزام و یا پذیرش هیات های مرتبط با فعالیت های صنفی (داخل و یا خارج از کشور).

11- سایر موارد پیش بینی نشده مشروط براینکه در راستای انجام وظایف قانونی اتاق باشد، با تایید هیات رییسه.

12- انجام مطالعات تطبیقی راجع به ساختار نظام صنفی سایر کشورها

تبصره کلیه هزینه های مذکور پس از پیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی ذکر شده در این آیین نامه قابل پرداخت می باشد.

 

نحوه بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ایران

ماده 16- هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و حق ماموریت نمایندگان اجلاس پس ازپیش بینی در بودجه سالیانه اتاق ایران و تصویب مبادی قانونی، قابل پرداخت می باشد.

 

سایر مقررات

ماده17- رئیس اتاق ایران موظف است با کسب موافقت هیات رئیسه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص در رشته های مختلف دانشگاهی که دارای حداقل مدرک کارشناسی و بالاتر می باشند، بصورت تمام وقت و یا پاره وقت استفاده نماید.

ماده 18- تشکیلات اداری اتاق ایران متناسب با وظایف و مسئولیت های اتاق تهیه و پس از تایید هیات رئیسه جهت تصویب به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال می گردد.

تبصره- چگونگی استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان براساس مقرراتی است که بنا به پیشنهاد هیات رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده19- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (46) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (19) ماده و (14) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهيه و در تاريخ 1/4/94به تصویب وزير صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاريخ تصويب، آيين­نامه قبلي لغو مي‏گردد.

بازدید امروز : 43     بازدید کل : 47420

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال