آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن ها ( موضوع ماده 36 ق.ن.ص)

آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات

آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن ها ( موضوع ماده 36 ق.ن.ص)

آیین‌نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ، وظائف هیأت رییسه، طرز تشكيل جلسات ،تعداد كميسيون­ها و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق­ و حق الزحمه خدمات آنها

 (موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات رييسه.

انتخابات: انتخابات هيأت رييسه.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت رييسه.

هيأت رييسه: هيأت رييسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق.

 

انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان

ماده2- اتاق اصناف مركب از روساي اتحاديه هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي خدماتي مي باشد. اتاق در اولین جلسه هر دوره هیات رییسه را برای مدت  چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضاي اصلي هيات ریيسه از بين صنوف توليدي خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آرا انتخاب مي شوند.

ماده3- دبيرخانه هیأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هيات رييسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر كشور با ارايه برنامه زمانبندي شده فراهم نمايد. كميسيون‏ های نظارت  موظفند براين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيات اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار گردد.

ماده 4- به‏منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرايي زير نظر رییس كميسيون نظارت و با تركيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به‏عنوان رييس).

ب- استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان ها.

ج- يك نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينكه فرد مذكور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان هاي فاقد اتاق و یا در فرض داوطلب بودن کلیه اعضا يك نفر معتمد صنفي داراي پروانه كسب به انتخاب كميسيون نظارت).

تبصره1- محل استقرار هيأت اجرائي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيات اجرائي با همكاري اتاق اصناف تعيين مي گردد.

تبصره2- در صورت عدم حضور هر يك از اعضا هيات اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‏گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس كميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده 5- هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاری انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مكان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يك هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام فقط به روش هاي ذيل مجاز است(حداقل دو روش):

الف- ابلاغ آگهي به كليه روساي اتحاديه‏ها و اخذ امضا آنها.

ب- ارسال پيامك براي كليه روساي اتحاديه‏ها.

ج- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي.

تبصره2- داوطلبان مكلفند با مراجعه به سامانه اصناف ( به نشانی(iranianasnaf.ir و یا محل استقرار هيات اجرايي نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارايه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات مديره اتحاديه، شناسنامه و كارت ملي به انضمام عكس مورد نیاز پرسنلی جهت ثبت­نام اقدام نمایند.

تبصره3- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نبايد كمتر از هفت نفر باشد. در غير اين صورت هيات اجرايي مكلف است ظرف مدت يك هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت نام مطابق مفاد این ماده اقدام نمايد.

ماده 6- هيات اجرايي موظف است پس از پايان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات رييسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره1- فراخوان انتخابات نیز مطابق تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره2- انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيات اجرايي مكلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

 

برگزاري انتخابات

ماده 7- وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات توسط رییس هیات اجرایی.

2- جلوگيري از ورود كاركنان اتاق اصناف،اتحادیه ها و افراد غیر مرتبط به محل اخذ راي.

3- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي.

  1. باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي و یا استقرار صندوق شفاف و قابل رویت قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و درج این موضوع در صورتجلسه انتخابات.

5- تطبيق رأي‏دهندگان با فهرست اسامي روساي اتحاديه­ها با رويت تصوير پروانه كسب يا كارت شناسايي معتبر هنگام اخذ راي.

تبصره- وكالت براي دادن راي ممنوع است.

6- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي.                                    

تبصره- در صورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غيرممكن باشد مي بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.                                                                          

7- تمديد ساعت راي گيري(درصورت تشخيص هيات اجرايي) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

8- باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريك از داوطلبان در حضور آنان. (درصورت تمايل آنها)

9- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يك از داوطلبان. (درصورت تقاضاي آنان)

  10- ارسال صورتجلسه انتخابات به كميسيون نظارت و اتاق اصناف.

 

نحوه و كيفيت شمارش آرا

ماده 8- نحوه و كيفيت شمارش آراء:

1- تعداد راي دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- در صورتی که اسامی داوطلبان نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

3- در موارد ذیل برگه‏های رای باطل لیکن جز آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف- آراء ناخوانا.

ب- همه اسامی مندرج در برگه رای غیر داوطلب باشد.

ج- آراء سفید ریخته شده در صندوق.

4- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه مکرر نوشته شود فقط یک رای برای او محسوب می‏شود.

5- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذي نفعان و  در غير اين صورت  بوسيله قرعه‏کشی توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

6- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آراء باقی مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده 9- هيات رييسه براساس اكثريت نسبي آراي ماخوذه توسط روساي اتحاديه­هاي شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف 3 روز کاری پس از انتخابات) رييس كميسيون نظارت يا نماينده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هيات اجرايي ، به صورت مخفي از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس، دو نفر به عنوان نايب رييس (اول و دوم)، يك نفر به عنوان دبير و يك نفر به عنوان خزانه­دار انتخاب ­كنند، رييس كميسيون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نماید.

تبصره 1- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از منتخبین در جلسه تعیین سمت (به تشخیص رییس کمیسیون نظارت) عدم حضور بعنوان انصراف تلقی شده و مطابق مقررات نفر علی البدل جایگزین می شود.

تبصره 2-  هيات اجرايي موظف است پس از برگزاری انتخابات و اتمام عمر قانوني هيات رييسه، حداكثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاي هيات رييسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارك طي صورتجلسه‏اي اقدام نمايد.

ماده 10- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو و يا اعضاي هیات رییسه،رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علي البدل دعوت و نسبت به جايگزيني و تعیین سمت مطابق ماده (9) این آیین نامه اقدام نمايد. درصورتي كه عليرغم جايگزيني فرد يا افراد علي البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، كميسيون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد.

تبصره: اعضای مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات رییسه داوطلب شوند.

 

رسيدگي به شكايات

ماده 11- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1- چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند ظرف سه روز كاري پس از انتخابات شكايات خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون نظارت تسليم نمايند.

2- رييس كميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبارنامه منتخبين، موضوع را در اولین جلسه كميسيون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

3- در صورت اعتراض شاكي به راي كميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز كاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الكترونيكي اصناف به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعكس نمايد.

 4 - دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرارداده و در صورت كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم­گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد.

طرز تشكيل جلسات هيات رییسه، وظایف و اختیارات آن

ماده 12- طرز تشکیل جلسات:

1- جلسه بايد در هر هفته حداقل يك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

2- جلسه با دعوت قبلی به همراه دستور جلسه و مسئولیت رییس (در غیاب وی یکی از نواب به ترتیب سمت) تشکیل می­گردد. چنانچه هر یک از اعضا مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد، مي‏تواند قبل از تشكيل جلسه به دبیر اعلام نمايد.تصمیمات با حداقل سه رای موافق، لازم الااجرا می باشد.

3- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بايستي توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

4- رییس اتاق در هر صورت مسئوولیت امور اجرایی اتاق را بر عهده دارد. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضای هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده 13- وظايف مشترك هيات رئیسه:

1- پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده37 قانون.

2- برنامه­ريزي براي اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت‏‏های آن، انجام مقدمات تشكيل

كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

3- برنامه‏ریزی در راستای اجرای سیاست‏های کلان اقتصاد مقاومتی ،برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکیه بر شفافیت و روان‏سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه‏های مبادلاتی از تولید تا مصرف و ... .

4- برنامه‏ريزي در جهت بهبود بهره‏وری فعالیت های صنفی و اتحادیه‏های تحت پوشش.

5- موافقت با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه‏ها.

6- بررسي پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها.

7-ارائه پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسی توسط کمیسیون بودجه اتاق.

8- شناسايي موانع صدور پروانه كسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيات عالي نظارت.

9- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه كسب (حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

10- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

11- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

ماده 14- وظايف هر یک از اعضاي هيات رییسه:

رییس:

1- انجام امور اجرائي اتاق و اداره جلسات هيات ریيسه و اجلاس.

2- شركت در جلسات مرتبط به نمایندگی اتاق اصناف (نظیر جلسات كميسيون نظارت و شورای اداری).

3- امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتاق.

4- ارائه گزارش عملكرد هيات رییسه به اجلاس.

5- موافقت با مرخصي و ماموریت روساي اتحاديه‏ها و اعضاي هيات ریيسه.

6- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.

7- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و توسعه صادرات.

8- پیگیری عملکرد برنامه‏های مدون اتاق.

9-پیگیری برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ویا ایجاد مراکزموصوف.

10-ارائه گزارشات و نظرات تخصصی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق اصناف ایران و مقامات ذی ربط

نواب رییس :

1- در غياب رییس اتاق (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

2- حضور درجلسات كميسيون نظارت (نواب رییس به ترتيب سمت).

3- شركت در جلسات کاری با هماهنگي رییس اتاق.

4- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رییس اتاق.

دبير:

1- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رییسه و اجلاس.

2- بررسي ­نامه­ها جهت طرح در جلسات هيات رئیسه و اجلاس با هماهنگي رییس اتاق.

3- هماهنگی امور كميسيون‏ها تحت نظارت رییس اتاق.

 

خزانه‏دار:

1- مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

2- تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق.

3- اظهار نظر در خصوص عملكرد مالي اتاق به هيات رییسه به صورت ماهانه.

4- ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه‏ها در تهيه و تنظيم بودجه، تراز نامه و صورت­هاي مالي سالانه.

5- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوی مصوب و رعایت مقررات لازم‏الاجرا.

تبصره- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها و قراردادها با امضا ریيس و خزانه‏دار و در غياب هر يك (هنگام مرخصی یا ماموریت) نائب رییس اول جايگزين می‏‏شود.

 

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختيارات آن

ماده 15- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه‏ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه‏ در اتاق اصناف تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است و در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا، حَجر یا عزل هر نماینده، وفق مواد (22) و (23) قانون ،جایگزین وی  برای مدت باقیمانده تعیین می­شود.

ماده 16- طرز تشکیل جلسات:

1- اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يك آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

2- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل يك هفته قبل از تشكيل اجلاس به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رییس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي‏صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق راي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي‏آيد. 

تبصره- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرارگيرد.

3- هر یک از اعضا مي‏بایست رئوس مطالبی را كه برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

4- اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت دستور رییس كميسيون نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيات رییسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.

5- در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‏توانند با رعایت مقررات این آیین نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت كنند. در صورتي كه تعداد اعضای بيشتري متقاضي باشند ،هيات رییسه مي­تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستوركار توسط رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هيات رییسه يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس راي‏گيري آغاز مي‏شود.

6- نحوه راي‏گيري در تصمیم گیری ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي‏گردد.

7- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر يك از اتحاديه‏هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از راي‏گيري ضروري مي‏باشد.

8- در صورت تشخيص اكثريت هيات رییسه يا درخواست يك سوم اعضا، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

9- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب می­بايست توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اتحادیه ها قرار ­گیرد.

ماده 17- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

1- بررسي و تصويب بندهاي (ب)، (ج)، (و)، (ي)، (ك)، (م)، (س)، (ص)، (ق) ، (ر) ماده 37 قانون.

2- انتخاب هيات رییسه اتاق.

3-انتخاب اعضای كميسيون‏ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

 

طرز تشکیل کمیسیون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده 18 پس از انتخاب هيات رییسه، اعضاي اجلاس از بين خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحاديه­ها، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می­كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها در شهرستان­های مراکز استان­ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان­ها حداقل سه نفر است. هر كميسيون داراي يك نفر رییس، يك نفر نايب رییس و مابقی عضو مي‏باشند.

با اعلام كتبي رییس اتاق، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند. دبير اجرايي اتاق موظف است به منظور آشنايي بیشتر اعضا با داوطلبان ، فهرست اسامي، میزان تحصیلات و سوابق تجربی آنان را ضمیمه دعوتنامه برگزاري اجلاس به اطلاع كليه اعضا اجلاس برساند. در صورتی که تعداد داوطلبان بیشتر از تعداد اعضای کمیسیون باشد، با راي مخفي اعضا انتخاب مي‏شوند. و در صورت تساوي آرا به حكم قرعه عمل مي‏شود. نتيجه آرا در همان اجلاس به وسيله دبیر اجرایی اتاق اعلام می‏گردد.

تبصره- عضویت هیات رییسه در كميسيون‏ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نيز فقط مي­توانند عضو یکی از کمیسیون­ها باشند.

ماده 19- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها:

1- جلسات كميسيون­ها هر ماه حداقل يك بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اعضای کمیسیونمعتبر می­باشد.

2- دعوتنامه حاوی دستورجلسه،مستندات مربوطف، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون به اطلاع اعضا برسد.

3- شرح تصميمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بایستی توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي کلیه حاضرین نتیجه به هيات رییسه اعلام ‏شود.

تبصره- ریيس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق يك نفر كارشناس مجرب را به عنوان دبير امور كميسيون­ انتخاب و در اختيار هر كميسيون قرار دهد. انتخاب يك نفر به عنوان دبير كليه كميسيون‏ها نیز بلامانع است.

ماده 20- وظايف و اختیارات مشترك كميسيون‏ها:

1- بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي وگزارش نتیجه آن.

2- ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.

3- ارائه گزارش ماهيانه از عملكرد كميسيون به هيات رییسه براي طرح در اجلاس.

4- دعوت از نماینده اتحادیه­ ذي­ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رأی.

ماده21 - اتاق داراي كميسيون‏هاي (1) بازرسي و رسيدگي به شكايات (2) حل اختلاف و تشخيص (3) امور اقتصادی(4) آموزش و پژوهش(5) بودجه و تشكيلات (6) امور اجتماعی و فرهنگي خواهد بود.

در صورتي که به تشخیص هیات رییسه، موضوعي به دو یا چند کمیسیون مرتبط باشد، کمیسیون مشورتی از روسای کمیسیون­های ذي­ربط تشکیل می‏شود.

تبصره- در اتاق­هايی که تعداد داوطلبان برای تشکیل کمیسیون­های مستقل موضوع این ماده (بجز کمیسیون بازرسی) کافی نباشد، به تشخیص هیات رییسه، کمیسیون­های مشترک از ادغام دو یا چند کمیسیون، تشکیل می­شود. در صورت ضرورت، تشكيل كميسيون جديد به تشخيص هيات رییسه و با رعايت مفاد اين آيين‏نامه بلامانع است.

كميسيون بازرسي و رسيدگي به شكايات: اين كميسيون براي بازرسی و نظارت بر عملكرد اتحاديه‏ها در اجرای قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه كسب و انجام وظايف محوله در ماده 39 قانون تشكيل مي‏شود. كميسيون موظف است به‏منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی به‏صورت دوره­ای، موردی و يا براساس شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می­رسد، عملكرد اتحاديه­ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طريق هيات رییسه به كميسيون نظارت گزارش كند.

كميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين كميسيون به‏منظور بررسي اختلافات صنفي في­مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره(3) بند(ط) ماده(30) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه­ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه­ها، تشكيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه­ها، نوع كالاها و خدمات و درجه‏بندي واحدهای صنفي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (ي) ماده (37) قانون، تشكيل مي‏شود.

كميسيون امور اقتصادي: اين كميسيون براي بررسي و ارائه راهكارهاي لازم برای تسهیل و بهبود محیط کسب و کار اصناف و پیشنهاد جهت تنظيم ساعت­كار و ايام­ تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده (37) قانون، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سياست­هاي تشويقي براي اصناف به ویژه صنوف توليدي بیمه، مالیات، ارتقاء بهره‏وري در توليد و صادرات كالا و عرضه خدمات، نرخ كالاها و خدمات، برگزاری نمایشگاه­های صنفي، حراج­ها، فروش فوق­العاده، شناسایی نیازهای بنگاه­های كوچك و متوسط، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا و نیز تهیه گزارشات تحلیلی صنفی تشكيل مي‏شود.

كميسيون آموزش و پژوهش: اين كميسيون براي ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت­هاي فني و حرفه‏اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی، برگزاری سمینار و کنفرانس­ها و تهيه آیین­نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي (ب) و (ف) ماده (37) قانون، تشكيل مي‏شود.

كميسيون بودجـه و تشكيلات: اين كميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه­ها و اتاق همچنين تهيه آیين­نامه­هاي مالي، استخدامي و تشكيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي (ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده(37) قانون، و ارائه راهكارهاي مناسب در اين­خصوص تشكيل مي‏شود.

کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگي: این کمیسیون برای پیگیری روابط کار صنوف، شناسایی ناهنجاري­هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن‏ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده (37) قانون و ارائه راهکارهای لازم برای ترویج فرهنگ کسب و کار حلال تشکیل می­شود.

تبصره- مكاتبات مورد نياز كميسيون­ها نیز به استثنای دعوتنامه برای اعضا از طريق اتاق انجام مي­شود.

 

ساير مقررات

ماده 22- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ضمن تهيه تعرفه و فرم هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات ، در اسرع وقت امكان برگزاری انتخابات الكترونيكي را نیز فراهم آورد.

 ماده 23- به تشخیص هیات اجرایی و یا درخواست داوطلبان ،برگزاری جلسه معارفه داوطلبان در شرایط مساوی تحت نظارت این هیات تا حداکثر 48 ساعت قبل از انتخابات بلامانع می باشد.

ماده24 مراحل رسیدگی به غيبت اعضا:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضا اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، باید موضوع در اولين جلسه هيات رییسه مطرح و درصورت تشخيص غير موجه بودن، به كميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتکب غیبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هيات رییسه و تاييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت منعكس مي‏گردد.

هيات رئیسه: چنانچه هر يك از اعضا هيات ریيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال در جلسات غيبت نمايند، رييس كميسيون نظارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه كميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم مطرح نمايد.

كميسيون: در صورتي كه اعضا هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيات رييسه در صورت تشخیص غیر موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعایت مقررات این آیین نامه، اقدام نمايد.

ماده25- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هريك از روساي اتحاديه­ها در جلسه هيات مديره اتحاديه، هیات رییسه موظف است موضوع را با حضور وي در اولين اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا طبق تبصره (4) ماده (22) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره اتحادیه و اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت برابر مقررات به موضوع رسیدگی و اقدام می نماید.

هیات رییسه: استعفا هر يك از اعضا هيات ریيسه، در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح و نتیجه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می‏شود تا طبق ماده (13) این آیین‏نامه اقدام گردد.

کمیسیون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضا كميسيون­ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

ماده26- رییس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرائی، نسبت به بکارگیری یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه اجرائی به عنوان دبیر اجرائی اتاق اقدام نماید. رییس اتاق می تواند تمام یا بخشی از وظائف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرائی تفویض نمايد.

 ماده 27- رییس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظایف قانونی خود از خدمات افراد متخصص به شرح زیر استفاده نماید.

1- حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقی اتاق اصناف.

2- یک یا چند نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر به عنوان مشاور در زمینه‏های
تخصصی مورد نیاز.

ماده 28- چگونگی استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان بر اساس مقرراتي است كه با پيشنهاد رئيس اتاق ایران به تاييد دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 29- حق الجلسه اعضا کمیسیو‏ن‏ها و مشاوران در بودجه سالانه پیش بینی و برحسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده 30- اين آيين‏نامه در اجراي ماده (36) قانون نظام صنفی، مشتمل بر(30) ماده و (18) تبصره تهيه و در تاريخ 18/11/1394 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه­های قبلي لغو مي گردد.

بازدید امروز : 35     بازدید کل : 45029

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال