اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 21 ق.ن.ص)

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 21 ق.ن.ص)

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 21 ق.ن.ص)

اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی

 (موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی)

کلیات

ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................................. می‏باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‏شود.

ماده 2- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غير انتفاعي و غیر تجاری است که به موجب ماده (21) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت( سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت‌ها رسمیت می‏یابد.

ماده 3- مدت فعالیت  اتحاديه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی  نامحدود می‏باشد.

ماده 4- محدوده فعالیت اتحادیه در ............................... می‏باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

 استان  ............................... شهرستان ................................. خیابان .................................... کوچه ..................... پلاک .........کدپستی ..................................... شماره تلفن ............................... شماره نمابر ........................... می‏باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

 

 

اهداف اتحادیه

ماده 5- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه­هاي دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

 

ماده6-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت‏های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می‏آیند. براي هريك از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت كارت عضويت صادر مي‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می‏گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده 7- جسله انتخابات هیات مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ماده 8- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده 9- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه‏های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی‏البدل و در اتحادیه‏های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (23) قانون نظام صنفی و تبصره‏های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏دار می‏باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ﻫ) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده10- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (30) قانون نظام صنفی می‏باشد.

ماده11- وظايف هر یک از اعضاي هيات مدیره:

رییس:

الف) انجام كليه امور اجرائي اتحادیه و اداره جلسات هيات مدیره.

ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.

ج) امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحادیه.

د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه يك بار.

ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصي و ماموریت اعضاي هيات مدیره‏.

ز)کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.

ح) پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و بهبود کسب و کار) ط) پیگیری برنامه‏های مدون اتحادیه.

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏ای و تخصصی برابر آیین‏نامه موضوع بند ب ماده (37) قانون نظام صنفی.

 

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

نواب رییس:

الف) در غياب رییس اتحادیه (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

ب) شركت در جلسات با هماهنگي رییس اتحادیه.

ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رییس اتحادیه.

دبير:

الف)تنظیم دستور جلسه و­ موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مدیره با هماهنگي رئیس اتحادیه.

ب) هماهنگی امور كميسيون‏ها تحت نظارت ریيس اتحادیه.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

خزانه‏دار:

الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحادیه.

ب)اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتحادیه.

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب‏ آیین نامه تبصره یک ماده (31) قانون نظام صنفی.

د)ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هيات مدیره به صورت ماهانه.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

ماده 12- هریک از اعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می‏بایست مراتب را کتبی به هيات مديره ارایه نمايند. هيات مديره مكلف است ظرف مدت يك هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (4) ماده (22) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. درصورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام مي‏نمايد.

ماده 13- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.

 

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازرس:

ماده 14- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی‏البدل) را انتخاب می‏نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده(23) قانون نظام صنفی می‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی:

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده 24 قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

کمیسیون‏های اتحادیه:

ماده 15-کمیسیون‏های اتحادیه مطابق آیین‌نامه بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی، به شرح زیر تشکیل می‏گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون‏ها براساس آیین نامه مذکور می‏باشد.

الف) رسیدگی به شکایات.

ب) حل اختلاف.

ج) بازرسی واحدهای صنفی.

د) فنی.

ﻫـ) آموزشی.

و) سایرکمیسیون‏ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

طرز تشکیل جلسات اتحادیه

ماده 16- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:

الف) جلسات هیات‌ مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشكيل مي‌گردد و در صورت تعطيلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می‏شود. جلسات را رییس و در غياب وي نايب‌ ریيس اداره می‏نماید. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به‌عهده دبیر است. در غياب وي، يكي از اعضا هیات‌ مديره و یا مدیر اجرایی به تشخیص ریيس جلسه، عهده دار اين مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت می‏یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رای موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می شود.

ب) بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

ج) با پيشنهاد رییس اتحادیه و یا اكثريت نسبي اعضا و با دعوت كتبي، جلسه فوق العاده تشكيل می‏گردد.

د) چنانچه هريك از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، ریيس جلسه به او اخطار می‏دهد و در صورت تكرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیات مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.

هـ) در مواردي كه هريك از اعضا هیات ‌مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يك سال از حضور در جلسات هیات مدیره غیبت نمايد، مراتب بايد از طرف هیات‌ مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هیات رییسه اتاق مكلف‌است، ظرف يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد و در صورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به كميسيون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمايد تا مطابق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (55) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.

و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.

 

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

امور مالی

ماده17- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‏پذیرد.

ماده18- بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده (31) قانون نظام صنفی تامين و پیشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‏گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت‏های مالی نیز می‏بایست تا پایان خردادماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.

ماده19- درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي گردد.

ماده20- اسناد و اوراق مالي اتحادیه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها، اسناد تعهدآور مالي با امضا ریيس وخزانه‏دار و در غياب هر یک نايب ریيس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می‏باشد. كليه اسناد و مدارك اداري و مالي می‏بایست در محل اتحاديه نگهداري گردد.

ماده21- آیين نامه‏هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‏ها و تغييرات آنها توسطاتاق اصناف ذی ربط تصویب می‏گردد.

ماده 22- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.كليه تراکنش مالی اتحاديه باید صرفاً از طريق حساب های مذکور انجام ‏پذيرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

ماده 23- هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می‏گیرد، امين محسوب مي‏شوند.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

 

ماده24- اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25- اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامیهیات مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.

ماده 26- اتحادیه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکت‌ها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.

ماده 27-اتحادیه مجاز است بارعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.

ماده 28- هرگونه تغییر، ادغام و تفکیک اتحادیه با رعایت قانون مقررات نظام صنفی و اعلام کتبی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته) رییس کمیسیون نظارت (رییس اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده29- ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آیين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده30- اين اساسنامه الگومشتمل بر(30) ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصدوسیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است.

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................
نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

نام و نام خانوادگی: ...................................................... سمت: ................................................. محل امضا: ..................................................................

 

                                                                محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

 

بازدید امروز : 44     بازدید کل : 47421

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال