آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره 2 ماده 3 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی

آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره 2 ماده 3 ق.ن.ص)

آیین ­نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط

جهت استقرار چند واحد صنفی

(موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه­ های صنفی و دستگاه­ های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (30) و تبصره (3) ماده (26) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکان هایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز هر یک از واحدهای صنفی را دارا باشند.

 

شرايط صدور و تمدید پروانه کسب

ماده 2- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین­نامه ماده (12) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان می­باشد.

تبصره- معرفی مباشر برای هر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده (7) این آیین­نامه کارت مباشرت صادر نماید.

ماده 3- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و همگن، با هماهنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلام­ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات

ماده4 کمیسیون نظارت می­تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه را از مجموع مساحت هر یک از رسته­های صنفی برای صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده5 - در صورت ابطال یکی از پروانه­های کسب صادره در اماکن موضوع این آیین­نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعالیت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده6- هرگاه پلمب واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است، در حکم پلمب تلقی خواهد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات­های مقرر در تبصره (2) ماده (27) قانون محکوم خواهند شد.

ماده7-  مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده (3) آیین­نامه ماده (12) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت مباشرت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفی می­تواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

تبصره- در هر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیت­هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می­باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده8- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آیین­نامه اجرایی ماده(12) قانون خواهد بود.

ماده 9- این آیین ­نامه در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی مشتمل بر (9) ماده و (2) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 12/3/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

بازدید امروز : 37     بازدید کل : 48701

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال