آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده49 ق.ن.ص)

آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد

آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد.(موضوع تبصره ذیل بند الف ماده 49 ق.ن.ص)

آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي‏ ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‏ هاي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‏ گردد

(موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (49)  قانون نظام صنفی)

 

تعاریف

ماده 1- تعاریف

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

 

نحوه تقسیم اموال و دارایی­های اتحادیه

ماده 2- اتاق اصناف مکلف است حداکثـر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایـی، اسناد و مدارک اتحادیه­هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می­گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده 3- کميسيون نظارت با تشکیل کمیته‏ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی (از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم می­نمايد.

ماده 4- کلیه اموال و دارایی‏های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه­های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (3) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه‏های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده 5- کمیته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی­های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي‏ها، تامین می­شود.

 

ماده 6- کارکنان اتحاديه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه­های جدید تقسيم می‏شوند.

 

سایر مقررات

ماده7- کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده 8- اعضای اتحادیه­های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده 9- این آیین نامه در اجرای تبصره بند (الف) ماده (49) قانون مشتمل بر (9) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ 22/09/1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین­نامه قبلی لغو می­گردد. 

بازدید امروز : 43     بازدید کل : 47420

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال