دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضع ماده 42 ق.ن.ص)

دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضع ماده 42 ق.ن.ص)

اتاق اصناف دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان
اتاق اصناف استان‏ ها در اتاق اصناف ایران

                                                     (موضوع ماده42 قانون نظام صنفی)                     

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

 اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

 اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

 انتخابات: انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان‏ها در اتاق ایران.

 

تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان‏ها

ماده 2- اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان ها از بین خود (داوطلبان) و با رای مخفی، نمایندگان استان در اتاق ایران را به ترتیب زیر با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می‏نمایند.

الف - تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‏هاي هر استان در اتاق ايران يك نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي‏شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با راي مخفي اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان‏هاي آن استان به ترتیب اکثریت آرا انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفي مي‏گردند.

تبصره 1- رییس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمایندگان منتخب یکی از  نمایندگان آن استان در اتاق ایران است.

تبصره 2-  تعداد نمایندگان استان تهران در اتاق ایران حداکثر بیست نفر و سایر استان‏ها حداکثرده نفر خواهد بود.

تبصره 3- ترکیب نمایندگان استان در اتاق ایران همواره نیمی از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی-خدماتی می باشد. چنانچه تعداد نمایندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون در نظر گرفتن رییس اتاق مرکز استان تعیین می گردد.

ب- تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‏هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت محاسبه و به سازمان‏ها اعلام خواهد شد.

هیات اجرائی برگزاری انتخابات

ماده 3- به ‏منظور برگزاري انتخابات، هیأت اجرائي در مرکز استان با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏باشد:

الف- سازمان (به‏عنوان رئيس).

ب- استانداری.

ج- رییس اتاق مرکز استان.

تبصره- محل استقرار هيات اجرائي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسمیت می یابد.

ماده 4- دبيرخانه هیأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پایان دوره قانوني اتاق ایران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي‏المقدور در سراسر كشور با ارائه برنامه زمانبندي شده فراهم نمايد. كميسيون‏های نظارت مراکز استان‏ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيات اجرائي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد.

ماده 5- هيات اجرائي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مكان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏‏ها دعوت نمايد تا ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت نام به سازمان‏ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.

تبصره1- فراخوان ثبت نام فقط به روش‏هاي ذيل مجاز است: (حتي المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار

ب- ابلاغ آگهي به كليه اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏ها توسط سازمان و ادارات تابعه.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضای هيات رئيسه اتاق شهرستان‏ها.

تبصره2- داوطلبان مكلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و یا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات رییسه اتاق شهرستان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت‏نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پیوست)

ماده 6- هيات اجرائي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمایندگان مورد نیاز) اقدام نمايد.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش‏هاي ذيل مجاز است. (حتي‏المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار.

ب- ابلاغ آگهي به كليه اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان‏ها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضای هيات ریيسه اتاق شهرستان‏ها.

ماده 7- انتخابات نمایندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستان‏ها، رسميت مي‏يابد. درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرائي مكلف است (مطابق ماده 6  اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل یک چهارم اعضاي اتاق شهرستان‏ها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

 

برگزاری انتخابات

ماده 8- وظايف هيات اجرائي در روز برگزاري انتخابات:

1- صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزاركنندگان انتخابات.

2- جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و كاركنان اتاق‏ها به محل اخذ راي. (موارد استثناء‌ با مجوز رئيس هيات اجرايي مي‏‎باشد).

3- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي‏گيري در محل اخذ راي به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی وتوزیعی- خدماتی.

4- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي‏گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيات اجرائي در محل اخذ راي.

5- تطبيق راي‏دهندگان با فهرست اسامي اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان‏ها با رويت كارت شناسايي معتبر.

تبصره- وكالت براي دادن راي ممنوع است.

6- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي گيري.

7- تمديد ساعت راي‏گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرائي با تنظيم صورتجلسه.

8-  باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هريك از داوطلبان در حضور آنان. (درصورت تمایل آنها)

9- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر يك از داوطلبان. (درصورت تقاضای آنها)

10- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت، پس از پايان شمارش آرا.

11- در صورتي كه به تشخيص هيات اجرائي به‏دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد مي‏بايست با تنظيم صورتجلسه‏اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي‏گيري اقدام گردد.

 

کیفیت شمارش آرا

ماده 9 - نحوه شمارش آرا:

1- تعداد راي‏دهندگان با آرا ماخوذه تطبيق و برگه‏های رای زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رای کسر می‏شود. اما چنانچه تعداد آرا مآخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

2- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

3- در موارد ذیل برگه‏های رای باطل لیکن جزء آرا مآخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف- آرا ناخوانا .

ب- آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج- آرا سفید ریخته شده در صندوق.

4-  درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‏شود.

5- درصورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها  با توافق ذي نفعان و در غير اين صورت از طریق قرعه‏کشی توسط هیات اجرائی و در حضور آنان انجام مي شود.

6- در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آرا باقی‏مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

 

رسيدگي به شكايات

ماده 10- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

1- چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند حداكثر ظرف مدت سه روز كاري پس از انتخابات شكايات خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون نظارت مركز استان تسليم نمايند.

2- ریيس کمیسیون نظارت موظف است شکایت شاکی را حداقل ظرف مدت پانزده روز در كميسيون نظارت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد. رای کمیسیون دراین مورد قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 11- در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخابات را به همراه تاییدیه کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

 

سایر مقررات

ماده 12- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرائي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده 13- درصورت عدم حضور هر يك از اعضا هيات اجرائي، انتخابات تعطيل نمي‏گردد و ریيس كميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نماید.

ماده 14- اين دستورالعمل دراجراي ماده(42) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر(14) ماده و (7) تبصره  تهيه و در تاريخ 22/4/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي‏گردد.

بازدید امروز : 39     بازدید کل : 48703

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال