آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

(موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی.

فروش اقساطی: عرضــه کالاو خدمــات به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از بهای آن به اقــساط مسـاوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش فوق العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قیمـت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمـت متعارف بازار،  قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری ، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش اقساطی

ماده2- چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

 تبصره- اعلام قیمـت فروش نقـدی و اقسـاطی به صورت قطعی برای کالا و خدمـات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.

ماده3- در فروش اقسـاطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمـت، مبــلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمیمن الزامی است.

ماده 4- در صـورتی که خریـدار قبـل از سررسیـد مقـرر قصـد واریز تمام یا بخشـی از بدهـی خود را داشـته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حسـاب نماید.

فروش فوق العاده و حراج

ماده 5- متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایسـت قبـل از برگزاری، نسـبـت به ارائه مـدارک زیـر را به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

الف- تصویر پروانه کسب معتبر.

ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.

ج- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا.

د- فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف.

هـ- اعلام درصد تخفیف.

ماده 6- اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

تبصره 1- اخذ هر گونه مبلغی از واحدهای صنفی برای موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط  اتحادیه ممنوع است.

تبصره 2- تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثـر چهار نوبت در سال و هـر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

ماده 7- متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قیمـت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه ،میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسـب به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند. 

سایر مقررات

ماده 8- در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج نماید متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده 9- اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

ماده 10- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه بر عهده اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد.

ماده 11- این آیین نامه در اجرای تبصـره ماده (70) و ماده (84) قانون،  مشتـمل بر (11) مـاده و (3) تبصـره بوسیله دبیرخانه هیات عالی  نظارت تهیه و در تاریخ 22/9/1394 به تصویب وزیر محترم صنـعـت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه های قبلی لغو می گردد.

بازدید امروز : 34     بازدید کل : 48698

© 2024 تمام حقوق این سایت برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال