مشارکت در چاپ سررسید 1403

مشارکت در چاپ سررسید 1403

همکـــــاران گرامــــــــی

جهــــــت تمايـــــل بــــــه مشارکــــــت در چــاپ سررسيـــد ســال 1403 اتحاديـــــه
لطفــــا حداکثـــــر تـــــا روز دوشنبـــــــــه مـــــــــــورخ  15 آبــــــــان مــــــــــــاه بـا
دفتــر اتحاديــه تمــاس حاصــل فرماييــد

کلیه حقوق برای اتحادیه صنف فن آوران الکترونیک و رایانه شهرستان رشت محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال